ACT sociale herintegratie

Binnen ACT Désiron wordt de deskundigheid van ergotherapeuten ingezet om een zicht te krijgen op de complexe vraag naar:

•  specifieke hulpmiddelen
•  de mogelijkheden wat betreft de aanpassing van de woning van het slachtoffer
•  de nood aan hulp van derden
•  mogelijke activiteiten die een slachtoffer kan uitvoeren in zijn vrije tijd
•  de verschillende administratieve procedures
•  gezinsbegeleiding

Hulpmiddelen

Binnen de adviesrapporten inzake hulpmiddelen trachten we een geargumenteerd onderscheid te maken tussen het noodzakelijke, het nuttige en het bijkomstige. Indien gewenst kunnen deze adviezen gepaard gaan met prijsberekeningen en opgave van herzieningstermijnen.

Naast de degelijk onderbouwde adviesrapporten, trachten we d.m.v. onze helpdesk een direct en concreet antwoord te formuleren op gerichte (ad hoc) vragen.

Woningaanpassing

Wat betreft de aanpassing van de woning trachten we steeds aan de hand van een aantal voorstellen in overleg met de verschillende partners tot een compromis te komen dat voor alle partijen aanvaardbaar is.

ACT Désiron zorgt voor een verslag dat de knelpunten aanduidt, mogelijke alternatieve oplossingen aanreikt en een advies verstrekt over de meest geschikte oplossingen voor de problemen die zich stellen.

Bepaling hoeveel hulp van derden nodig is

Wanneer er, door de ernst van het letsel, ondersteuning nodig blijft bij het uitvoeren van activiteiten in het dagelijks leven, dient er vaak een inschatting gemaakt te worden van de nood aan hulp van derden.

Met behulp van wetenschappelijk gefundeerd materiaal, trachten we naast de evaluatie zelf ook voldoende aandacht te schenken aan de opbouw en argumentatie van het eindresultaat.

(Aantal uren benodigde hulp, procent hulp van derden in arbeidsongevallen,…)

De berekening hulp van derden kan, indien nodig, uitgewerkt worden voor verschillende situaties. Bijvoorbeeld kan de aanpassing van een woning of het inschakelen van hulpmiddelen leiden tot een verlaging van de uren nood aan hulp van derden.

Bijkomend kan actief meegezocht worden naar mogelijkheden om tegemoet te komen aan de nood aan hulp van derden. Naargelang de specifieke situatie van het slachtoffer kan mee gezocht worden naar gepaste oplossingen voor wat betreft collectieve opvangmogelijkheden, dagcentra,…

Belang van vrijetijdsbesteding

ACT Désiron kan een overzicht van activiteiten die een slachtoffer kan uitvoeren in zijn vrije tijd in kaart brengen, inclusief de eventueel daarvoor benodigde voorzieningen.

Hulp bij de administratie

Vanuit onze specifieke deskundigheid trachten we enerzijds het slachtoffer te begeleiden naar een vlotlopend re-integratieproces. Dit houdt vanzelfsprekend ook in dat we het slachtoffer de nodige informatie geven betreffende de verschillende administratieve procedures die doorlopen kunnen/moeten worden en dat we de slachtoffers ondersteunen in het doorlopen van deze procedures.

Deze bemiddeling gebeurt meestal op vraag van verzekeringsmaatschappijen of werkgevers en draagt voor alle partijen bij tot een kwalitatieve afhandeling van het schadedossier.

Anderzijds richten we ons tot de andere stake-holders in het actief schadebeheer om hen met goed onderbouwd advies bij te staan in de evaluatie van de menselijke schade.

Gezinsbegeleiding

Schadegevallen waarbij jonge slachtoffers betrokken zijn, zorgen vaak bij verzekeraars voor behoorlijk complexe dossiers. Niet alleen de schade die bij het kind aanwezig is, moet hersteld en vergoed worden. Ook de effecten van het ongeval op het gezin (ouders, zussen en broers,..) kunnen in de uiteindelijke schaderegeling een belangrijke impact hebben.

Begeleiding van deze gezinnen door ACT Désiron kan een grote meerwaarde betekenen in de vlotte verwerking van deze schadegevallen. De concrete hulpvragen krijgen daardoor een adequate en kostefficiënte oplossing maar ook de secundaire problemen die ontstaan door de effecten van het ongeval binnen het gezin, worden aangepakt.

Op die wijze is er reeds een aanpak voorhanden van bij het ontstaan van dit, soms pas later opduikende probleem. Deze aanpak werkt preventief op het ontstaan van een negatieve perceptie ten aanzien van de schadebeheerder. ACT Désiron staat hierbij gezinnen (slachtoffer en andere betrokkenen) bij om de weg naar een optimale oplossing zo efficiënt mogelijk en op constructieve wijze te doorlopen.

Meer lezen?… “Schadegevallen waarin kinderen betrokken zijn”